Коберник Галина Іванівна Середа, 17.10.2018, 04:36
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Мої файли [32]
Пошук
Головна » Файли » Мої файли

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕРАКТИВ
17.11.2011, 11:43

Тетяна Бондаренко, Любов Макарова

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

 

Демократичний розвиток України зумовив перехід вітчизняної освіти на нову особистісно орієнтовану парадигму. В освітньому просторі змінюються орієнтири, зосереджується увага викладачів, нинішніх і майбутніх учителів щодо гуманістичного підходу у навчання, на застосуванні методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей усіх учасників навчально-виховного процесу.

В освітніх документах увага акцентується на впровадженні в діяльність навчальних закладів усіх рівнів інноваційних освітніх технологій, спрямованих на вдосконалення навчального процесу, розвиток мотивації студентів і учнів до навчання, підвищення їхньої пізнавальної активності та самостійності [3; 6].

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті наголошується, що підготовка педагогічних працівників є центральним завданням модернізації освіти держави, провідним принципом державно-освітньої політики. Ми поділяємо думку вчених, які прийшли до висновку, що ефективне гуманістично спрямоване навчання й виховання може забезпечити лише вчитель-майстер, який опанував не тільки теоретичні знання, а й володіє професійно-особистісними дидактичними, організаторськими, комунікативними вміннями, має високий рівень педагогічної уяви, емпатії, рефлексії, творчості [2;8; 9,10].

Як свідчить аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки майбутніх вчителів, найбільш повно вищезазначені завдання реалізуються за умов використання інтерактивних технологій [1;4; 7; 11, 12].

Мета нашої статті полягає у розкритті специфіки інтерактивного навчання у вищій школі, а також у висвітленні особливостей підготовки майбутніх учителів до впровадження інтерактивних технологій під час викладання освітніх галузей у сучасній початковій школі.

Інтерактивне навчання як специфічну освітню технологію в загальнодидактичному аспекті ґрунтовно досліджують Л.Коваль, Н.Коломієць, О.Пометун, Л.Пироженко та ін.

Використання інтерактивних технологій в системі підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ є предметом уваги багатьох вчених (І.Гладка, О.Єльникова, Г.Коберник, В.Мартинюк, Н.Павленко, О.Павлик, Л.Тополя та ін).

Вчені (Н. Бібік, В. Бондар, С. Бондар, Л. Ващенко, І. Гавриш, В. Євдокимов, В.Землянська, О.Савченко, І. Хижняк, О. Чиж, І. Шапошнікова, К. Юр’єва та ін) зосереджують увагу на широкому спектрі навчально-розвивальних, виховних завдань, які доведеться розв’язувати майбутньому вчителеві в школі; а також на особливостях впровадження інтерактивного навчання в початковій школі (Н.Коломієць, О.Саган, Н.Павленко, та ін.) а саме:

·        цілеспрямованому забезпеченні емоційних контактів і позитивних комунікативних переживань молодших школярів у процесі взаємодії з метою створення позитивного навчального середовища в початковій школі;

·         гармонійному поєднанні пізнавальної та фізичної активності дітей;

·        мотивації й активізації рефлексії учнів у навчально-виховному процесі;

·        системному навчанні молодших школярів різних форм і методів навчальної взаємодії;

·        створенні казкової навчально-пізнавальної реальності;

·         формуванні навичок соціальної взаємодії учнів;

·        стимулюванні батьків до інтерактивного спілкування (тренінги для батьків, організації інтерактивного спілкування через творчі завдання для спільної роботи дітей і батьків).

Аналіз низки психолого-педагогічних досліджень показує, що зусилля науковців спрямовуються переважно на визначення сутності інтерактиву, взаємозалежності рефлексії та інтеракції (Е.Дубовська, О.Єльникова, М.Кларін, Н.Поливанова, В.Рубцов, Є.Семьонов, М.Семенова, І.Улановська, О.Яркіна та ін.); психологічних засад підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивних педагогічних технологій (Г. Андрєєвої, В. Семиченко, Л. Велитченко, І. Семьонова, С. Степанова та ін.), залишаючи поза увагою визначення особливостей підготовки майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі.

На думку науковців результатом процесу підготовки майбутніх фахівців має бути сформованість у них професійних компетентностей, які дозволять здійснювати ефективну педагогічну діяльність.

Поряд з зазначеними думками, залишається відкритим питання визначення самого поняття «підготовка». У науково-педагогічному обігу синонімічно вживаються терміни «підготовка», «готовність», а також існують певні розбіжності щодо тлумачення позначених ними понять. Разом з тим, у контексті нашого дослідження слід виокремити підготовку до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі.

На нашу думку, термін підготовка майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі слід розуміти як комплекс педагогічних заходів, спрямованих на:

·        засвоєння теоретичних основ зазначеної технології;

·        формування спеціальних професійних умінь, необхідних для впровадження інтерактивних технологій в освітній процес;

·        стимулювання та мотивацію навчальної активності студентів, спрямованих на розвиток позитивної рефлексії щодо використання інтерактивних технологій.

Такий підхід зумовлює багатокомпонентність структури підготовки майбутніх фахівців до зазначеної діяльності. Ми вважаємо, що зазначена підготовка повинна становити собою впорядковану, цілісну, динамічну систему, яка функціонує згідно з метою, завданнями та принципами діяльності вищої педагогічної школи. Вона спрямовується на формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів, системи їхніх знань, умінь та навичок, передбачає розвиток творчого підходу до організації навчальної діяльності молодших школярів і має підпорядковуватись меті формування в майбутніх педагогів готовності до здійснення такої діяльності.

Аналізуючи досвід підготовки майбутніх учителів початкових класів ізвикористання інтерактивних технологій, наголошуємо, що в цьому питанні є слабкі сторони. Зокрема, відсутність узгодженості у змісті курсів, які викладаються у ВНЗ (вони відокремлені). Другим слабким місцем, на наш погляд, є відсутність чіткого розуміння сутності інтерактивної діяльності в системі навчання молодших школярів. Відсутня також система в умотивовуванні студентів – майбутніх учителів інтерактивної діяльності.

Існують проблемні питання й у методичному забезпеченні процесу впровадження інтерактивних технологій в початковій школі. Це ускладнює належний рівень запровадження інтерактивних методів у практику початкової школи, призводячи іноді до перенасичення ними навчального процесу, або, навпаки, залишаючи їх поза увагою вчителя.

У результаті вивчення відокремлених курсів студенти отримують тільки окремі уявлення та знання, а готовність майбутніх педагогів до впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес початкової школи не формується. З метою подолання складності в застосуванні інтерактивних технологій в початковій школі, на нашу думку, слід прагнути перетворити слабкі сторони в сильні.

Проблему забезпечення готовності майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі прагнуть розв’язувати педагогічні кафедри багатьох вищих навчальних закладів України.

Актуальні проблеми використання інтерактивних технологій у процесі навчання студентів та магістрантів розглядають наші колеги та однодумці з кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Значну увагу зазначеній проблемі у підготовці вчителів-словесників приділяють науковці Криворізького державного педагогічного університету. Актуальні питання реалізації інтерактивного навчання у вищій школі з використанням комп'ютерних технологій досліджують науковці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та ін.

Досвід показує, що теоретичні основи впровадження інтерактивних технологій в початковій школі ефективно забезпечуються такими дисциплінами, як «Вступ до спеціальності», «Педагогічні технології у початковій школі», «Технологій вивчення освітньої галузі (різних предметів «Мова і література», «Математика», «Людина і світ» та ін.), «Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя початкової школи» та ін.

У процесі їх вивчення викладачі і студенти в співавторстві готують навчальні презентації з проблем застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі. Під час лекцій студенти знайомляться з теоретичними питаннями сутності інтерактивних методів, їх класифікації, найбільш поширеними видами, придатними для розв’язання навчальних завдань у початковій школі.

Навчальні презентації як засіб унаочнення теоретичного матеріалу в ході його подання на лекції сприяють засвоєнню теоретичних основ використання інтерактивних педагогічних технологій у початковій школі.

Конкретизація теоретичних основ зазначеної технології відбувається на практичних заняттях. Як приклад, розглянемо етапи практичних занять зі студентами з використанням інтерактивних методів навчання, а саме: організаційний (налаштування студентів на діяльність, вихід на проблему обговорення, використання прийому «відкритий мікрофон»); мотиваційний (формування мотивації діяльності, використання прийому групового очікування); навчально-пошуковий (виокремлення ключових проблем теми, формулювання завдань, обговорення та робота в групах з однією з визначених проблем, використання прийомів «мозкового штурму», «навчаючи навчаюсь», «навчання в групах», «занурення»); рефлексивний, підсумковий (з'ясування й усвідомлення основних компонентів діяльності, порівняння реальних результатів з очікуваними, відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності, продуктивності, відповідності поставленим завданням тощо, використання прийому «Акваріум»).

Спираючись на позицію вчених О.Пометун та Л.Пироженко, які застерігають від надмірного захоплення «іграми заради самих ігор», пропонуємо майбутнім учителям на одному занятті з молодшими школярами використовувати одну (максимум дві) інтерактивну вправу [11], адже використання інтерактивних технологій у навчальному процесі не повинно бути самоціллю, а лише засобом підвищення його ефективності.

Самоаналіз студентами власних особистісних змін та досягнутих навчальних результатів у процесі практичних занять сприяє тому, що вони усвідомлюють себе в статусі вчителя, оцінюють власні дії, зосереджують увагу на новоутвореннях, які виникають у їхньому особистісному досвіді.

Таким чином, інтерактивні методи дозволяють створити ситуації, які допомагають студентам активно оволодівати методичною майстерністю, мистецтвом швидко та ефективно вирішувати навчальні завдання, удосконалюють комунікативні вміння, розвивають самостійність мислення.

Отримані в процесі навчання теоретичні знання та практичні вміння успішно реалізуються студентами під час виробничої практики. Так, у процесі використання інтерактивних технологій у початковій школі майбутні вчителі враховують мотиви навчання дітей, створюють позитивну атмосферу навчального процесу, доцільно використовують суб’єктний досвід учнів, сприяють досягненню ними успіху, надають можливість молодшим школярам використовувати набуті знання у практичній діяльності.

Формуванню готовності майбутніх учителів до впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес початкової школи сприяє застосування комп'ютерної техніки, бо підсилює інтенсивність спілкування та взаємодії всіх учасників навчального процесу.

Нові інформаційні технології навчання – це потужні та універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації; виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей. Їх використання розкриває широкі можливості для інтенсивного та продуктивного спілкування студентів, істотної інтенсифікації їх навчально-пізнавальної діяльності, зменшення навчального навантаження та інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування.

Л.Тополя, акцентує увагу поєднанні інтерактивних і комп’ютерних технологій значно підвищує якість навчання майбутніх вчителів. Насамперед це проявляється в тому, що вони стають для студентів засобом пізнавальної діяльності (наприклад, з метою перевірки власних гіпотез, розв’язування задач, порівняння з передбаченнями теорії тощо) [13].

Науковці зазначають, що вбудовування, «вкраплення» нових інформаційних технологій в інтерактивне навчання, гармонійне поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих методичних прийомів і методів навчання повинно відбуватися поступово та неантагоністично [13].

Останнім часом інтерактивні технології навчання активно розвиваються. Відбувається не тільки теоретичне осмислення їх методології та методики, а й розширення поля застосування вже наявних методів і прийомів. Збагачується їх арсенал, виникають нові форми роботи. Так, з метою вироблення в майбутніх учителів умінь спілкуватися з представниками різноманітних етнічних культур, науковці кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з успіхом проводять практичні заняття в форматі «Живої Бібліотеки». Назва технології виникла внаслідок того, що для опису функцій його учасників використовується бібліотечна термінологія: Живі книги – носії різноманітних культур; Читачі – ті, хто прагне дізнатися щось нове для себе про іншу культуру від її носія; «читання Живої книги» – спілкування студентів – представників різних етнічних культур.

«Жива Бібліотека» – це інтерактивна технологія, що унаочнює мультикультурність сучасного світу та реалізує на практиці ідею міжкультурного діалогу. Виникла вона як позанавчальна форма роботи і була адаптована для потреб освітнього процесу педагогічного ВНЗ саме викладачами кафедри теорії і методики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Ми, у свою чергу, розвинули ідею Живої бібліотеки поширивши її застосування на «Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя початкової школи».

Спираючись на результати аналізу використання адаптованого нами формату Живої бібліотеки, ми поділяємо думку К.Юр’євої про досить високу ефективність цієї інтерактивної технології.

Отже, готовність майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі включає знання: методологічних, психолого-педагогічних основ інтерективних технологій навчання; сучасних підходів до моделювання навчально-виховного процесу в початковій школі з використанням зазначених технологій.

Теоретичні знання мають реалізуватися на практиці через систему професійних умінь:педагогічно доцільно використовувати в навчально-виховному процесі інтерактивні технології; створювати комфортні умови для навчання молодших школярів, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність; організовувати парну, групову, колективну взаємодію.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі пов’язані з удосконаленням змісту та науково-методичного забезпечення процесу підготовки студентів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.      Вишневська К. Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи / К.Вишневська // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць. Випуск 11. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 211-216.

2.        Гладка І. Використання інтерактивного навчання на практичних заняттях з англійської мови для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах/ І.Гладка // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : Збірник наукових праць / Ред. колегія: В. І. Бондар (відповідальний ред.) та ін. – Вип. 13. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 237 с. – С. 34-37.

3.        Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.) // Освіта. – 1993. – № 44-46.

4.      Єльникова О. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій / О.Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3-4 (14-15). – С. 71-74.

5.      Єльникова О. Інтерактивне навчання – засіб модернізації освіти у сучасній школі / О.Єльникова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – С. 84-88.

6.      Закон України „Про освіту” // Відомості Верховної Ради України. –1991. – №34. – С. 451.

7.      Мартинюк В. Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету: Дис... канд. наук: - Київ, 2009.

8.      Коломієць Н. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів. : Дис... канд. наук: - Київ, 2009.

9.      Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: Розвиток комунікативних і мовленнєвих умінь / І.Кратасюк // Дивослово. – 2004. – №10.– С. 2-11.

10.  Павленко Н.О. Інтерактивні педагогічні технології у професійній діяльності вчителя початкових класів: методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.010102 – "Початкове навчання" / Н. Павленко. – Полтава, 2007. – 35 с.

11.  Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

12.  Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій /Н.Побірченко , Г.Коберник // Початкова школа. – 2004. – №10. – С. 8-10.

13.  Тополя Л. Інтерактивне навчання у вищій школі з використанням комп’ютерних технологій /Л.Тополя [Електронний ресурс]. // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/.../040_044_30_2008.pdf

 

Тетяна Бондаренко, Любов Макарова

Підготовка майбутніх учителів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі

У статті висвітлені особливості підготовки студентів до впровадження інтерактивних технологій у початковій школі.

Ключові слова: інтерактивні технології, майбутній вчитель, початкова школа.

 

Татьяна Бондаренко, Любов Макарова

Подготовка будущих учителей к внедрению интерактивных технологий в начальной школе

В статье раскрыты особенности подготовки студентов к внедрению интерактивных технологий в начальной школе.

Ключевые слова: интерактивные технологии, будущие учителя, начальная школа.

 

Bondarenko T. M. Makarova L. M.

The future teachers training for interactive technologies introduction in primary school

The article deals with the peculiarities of students’ training for introduction interactive technologies in primary school.

Key words: interactive technologies, future teacher, primary school.

Категорія: Мої файли | Додав: reflekt
Переглядів: 5731 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz